boldogkert_logo

Általános Szerződési Feltételek

 1. Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Boldogkert Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) szálláshelyeinek (a továbbiakban: Szálláshely/Szolgáltatás) és az ahhoz kapcsolódó, a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételének módját és feltételeit, valamint a Szolgáltató által működtetett www.boldogkert.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető foglalási rendszer felhasználási feltételeit.

Jelen ÁSZF alkalmazása nem zárja ki a speciális, vagy egyedi megállapodások létrejöttét utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, partnerekkel, akik a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások értékesítése, népszerűsítése érdekében a Szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

 1. A Szolgáltató adatai:

Cég neve: Boldogkert Kft.

Székhelye: 8082 Gánt-Vérteskozma, Fő utca 24.

Postacíme: 1142 Budapest Nezsider Park 7.

Adószáma: 13056159-2-07

Cégjegyzékszám: 0709032663

NTAK szám: EG22052324

Képviselő neve: Boldog György

Honlap címe: www.boldogkert.hu

E-mail cím: boldogkert@boldogkert.hu

Telefonszám: +36 30 3778 377

 1. Általános és értelmező rendelkezések

A honlapon keresztül, vagy más elérhető módon a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások megrendelésével a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerinti szolgáltatások igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződés jön létre a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szerződő fél) között. A szerződés az interneten távollévők között létrejött, magyar nyelvű, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma utólagosan a foglalási rendszerből visszakereshető és hozzáférhető, de azt a Szolgáltató nem iktatja, magatartási kódexre nem utal.

A Szerződő fél a holnapon történő foglalás leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél figyelmét arra, hogy az megrendelés elfogadása csak abban az esetben érvényes, ha a Szerződő fél legkésőbb a megrendelés elküldésekor elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit is a foglalási rendszerben, illetőleg a webáruházban erre a célja kialakított jelölőnégyzet kipipálásával. 

 

 1. Fogalom meghatározások:
  1. Szolgáltató: a jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltató a Boldogkert Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: Boldogkert Kft., székhely: 8082 Gánt-Vérteskozma, Fő utca 24., cégjegyzékszám: 0709032663, adószám: 13056159-2-07);
  2. Szerződő fél: a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes vagy jogi személy, gazdálkodó szervezet. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a Szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Vendég;
  3. Szolgáltatási megállapodás: a Szolgáltató és a Vendég – a feltételek teljesülése esetén – a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak, a továbbiakban együttesen: Szerződő felek.
  4. Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
  5. Honlap: Szolgáltató boldogkert.hu weboldalon elérhető honlapja. A honlap használatához és a honlapon történő foglaláshoz, vásárláshoz előzetes regisztrációra nincs szükség.

 

 1. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

A Szerződő fél és/vagy Vendég írásban – e-mailen, vagy a Szolgáltatónak a honlapon elérhető foglalási rendszerén keresztül – küldött ajánlatkérésére a Szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a Vendég részére. Amennyiben az ajánlat továbbításától számított 48 órán belül írásban a tényleges megrendelés a Vendég részéről nem érkezik meg, úgy a Szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, ajánlati kötöttsége megszűnik.

Az e-mailben, vagy a Szolgáltató honlapján elérhető foglalási rendszeren keresztül továbbított ajánlatkérésnek egyaránt tartalmaznia kell a vendég(ek) nevét, e-mail címét, az érkezés és a távozás pontos időpontját, az általuk kiválasztott apartmanok nevét (Bárka/Lélekfonó/Kuckó), valamint a szolgáltatások pontos megnevezését.

A Vendég a Szolgáltató ajánlatára 48 órán belül írásos megrendeléssel válaszol. Amennyiben a Vendég több időpontot kíván megrendelni, minden időpontra külön-külön írásos megrendelést szükséges továbbítania. Amennyiben a Vendég egy megrendelésben több időpontra ad le foglalást, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a foglalások teljesítéséért, szabálytalan rendelés esetén a Szolgáltató nem terheli felelősség a Vendéget ért esetleges hátrányokért, károkért.

A szolgáltatási szerződés a Vendég által szabályszerűen továbbított megrendelés – foglalás – Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ennek megfelelően a megrendelés – foglalás – írásbeli visszaigazolásával a felek közötti szolgáltatási szerződés írásba nem foglalt szerződésnek minősül.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél és a Vendég figyelmét, hogy kizárólag a megrendelés elektronikus úton történt visszaigazolását követően – mely egyben a szálláshely foglalásának visszaigazolását is jelent – jogosult arra, hogy a szolgáltatásnyújtást követelje a Szolgáltatótól.

A Szolgáltató felhívja a Szerződő fél és/vagy a Vendég figyelmét, hogy a Szolgáltató által küldött visszaigazolás akkor tekinthető megérkezettnek, ha az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, ha a visszaigazolást tartalmazó elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Szerződő félhez, mert az általa megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a Szerződő fél elektronikus postafiókjának telítettsége miatt.

A szóban továbbított megrendelés és/vagy megrendelés módosítása kizárólag abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, és abban az esetben jelent kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve, amennyiben az ilyen módon továbbított megrendelést és/vagy megrendelés módosítását a Szolgáltató írásban visszaigazolta, és ekként a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása alapján egyértelműen megállapítható a létrejött, vagy módosított szolgáltatási szerződés tartalma.

A megrendelés és/vagy a megrendelés módosításának a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem jelent kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve, még abban az esetben sem, ha a megrendelést és/vagy annak módosítását a Vendég írásban továbbította.

A szerződő felek között a Szolgáltató által nyújtott és a Vendég által megrendelt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szolgáltatási szerződés határozott – a Szolgáltató által írásban visszaigazolt foglalási időtartammal megegyező – időre jön létre. A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt egybehangzó megállapodása útján lehetséges.

 1. A szolgáltatás lemondása, elállás, felmondás

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról, vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően legalább 24 órával (huszonnégy) írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.

A Vendég / Szerződő fél a szolgáltatást átfoglalással lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a Szolgáltató részére az érkezési időpontot megelőző napig.

Lemondás esetén a Szolgáltató a foglalás összegét nem téríti vissza. Időpontmódosításra felár nélkül a szolgáltatás kezdetét megelőzően legalább 24 órával (huszonnégy) van lehetőség.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy speciális feltételekhez kötött termékei és szolgáltatásai – így különösen akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedileg megállapított feltételeket állapítson meg.

 1. Megrendelés menete

A megrendelések leadása előzetes regisztráció nélkül, a Szolgáltató által üzemeltetett, a Szolgáltató honlapján található foglalási felületen keresztül, elektronikus úton vagy elektronikus levél formájában lehetséges. Telefonon, faxüzenet, postai levél formájában leadott megrendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató szintén elektronikus úton továbbítja a Megrendelő részére.

A megrendelés során a Szerződő fél kiválasztja kívánt apartman(oka)t, szolgáltatás(oka)t, a foglalási felületen a kiválasztott apartmanra vagy szolgáltatásra kattintva megtekintheti annak leírását, tájékozódhat annak elérhetőségéről, áráról. Az apartman vagy szolgáltatás  kiválasztását követően a Szerződő fél kiválaszthatja a fizetési módot.

A megrendelés véglegesítése során a Szolgáltató a kiválasztott termék(ek)ről, azok ellenértékének (ÁFÁ-val együtt számított) összegéről, az ezen felül felmerülő valamennyi, esetleges egyéb költségről, valamint a választott fizetési módnak megfelelően a Szerződő fél fizetési kötelezettségének legrövidebb időtartamáról tájékoztatást nyújt. A Szerződő fél a megrendelés elküldésével a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást kifejezetten elismeri és tudomásul veszi.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél figyelmét, hogy a „Tovább” gomb megnyomásával a Szerződő félnek fizetési kötelezettsége keletkezik az általa megrendelt termék(ek) és szolgáltatás(ok) ellenértékét illetően.

A Szolgáltató a megrendelést követően azonnal, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a megrendelés elfogadásáról. A megrendelés beérkezését követően ellenőrzi annak teljesíthetőségét és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus üzenet (e-mail) formájában visszaigazolja a megrendelést. Az ilyen módon visszaigazolt és megerősített megrendelésre és annak ellenértékére a Szolgáltató árgaranciát vállal. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldéséről számított legkésőbb 48 órán belül a Szerződő félhez nem érkezik meg, úgy a Szerződő fél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Szerződő félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Szerződő félhez, mert e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók tárhelyének telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

A Szolgáltató biztosítja a megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközöket annak érdekében, hogy a Szerződő fél és/vagy a Vendég az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

A foglalási oldalon elérhető apartmanok és szolgáltatások ellenértéke kifizetésére a Szolgáltató által biztosított felületen online bankkártyás fizetés útján van lehetőség. Az elérhető fizetési módokra és azok menetére vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁSZF rögzíti.

A Szolgáltató a Szerződő fél által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a termékek és szolgáltatások ellenértékéről elektronikus számlát állít ki, melyet elektronikus úton (e-mail útján) továbbít a Szerződő fél részére.

Az apartmanok és szolgáltatások forintban meghatározott árát a Szolgáltató a honlapján feltünteti, az ilyen módon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult az apartmanok és szolgáltatások árát bármikor egyoldalúan módosítani.

 1. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

A Szolgáltató által alkalmazott árakat a Szolgáltató a www.boldogkert.hu honlapon folyamatosan közzéteszi. A Szolgáltató az általa alkalmazott árakat bármikor jogosult szabadon megváltoztatni azzal, hogy a Szolgáltató egyoldalú módosítása nem vonatkozik a korábban továbbított és a Szolgáltató által írásban visszaigazolt megrendelések alapján létrejött szolgáltatási szerződésekre azzal, hogy azok esetleges módosítása, meghosszabbítása esetén a Szolgáltató által a módosítás, meghosszabbítás időpontjában alkalmazott szolgáltatási árak az irányadók.

Ajándékutalvány vásárlására esetén annak névértéke nem feltétlenül egyezik meg a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, bármely apartman használatának egy vagy több napra történő foglalásának ellenértékével, az ajándékutalvány felhasználása az azon szereplő névérték beszámítására, annak a szolgáltatások ellenértékéből történő levonására jogosít.

A Szolgáltató az általa alkalmazott árakat az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően forintban tünteti fel.

A Szolgáltató megrendelt szolgáltatások teljes összegét a szolgáltatások körére és igénybevételének időtartamára az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakkal és díjakkal számítva a Szolgáltató az általa a Vendég részére küldött írásos visszaigazolásában közli.

A megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértéke fizethető

 • a helyszínen készpénzzel, vagy
 • online (Stripe)

A Szolgáltató a befizetett összegekről a Szerződő felé vagy a Vendég felé előleg- és végszámlát állít ki.

Bankkártyás fizetés esetén a termék és/vagy szolgáltatás ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra kerül.

A Felhasználó a Szerződés szerinti díjat a szerződéskötéskor elektronikus úton a megrendeléskor feltüntetett fizetési felület igénybevételével (pl. Stripe) köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Stripe-n keresztül történő fizetés esetén a fizetés a Stripe rendszerével történik, a Felhasználó a Stripe szolgáltatás igénybevételével fizeti meg a díjat a Szolgáltató részére. Stripe-n keresztül történő fizetés esetén a Felhasználó a Stripe részére és rendszerében adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat, mely a Szolgáltató számára nem hozzáférhető. Az előfizetéses rendszerben igénybe vehető Szolgáltatás tekintetében a Stripe-n keresztül történő díjfizetés automatikusan történik a Felhasználó által kiválasztott Szolgáltatásra vonatkozó feltételek, gyakoriság és határidők szerint mindaddig, amíg azt a Felhasználó le nem állítja vagy nem módosítja. Az automatikus díjfizetéssel a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés automatikusan megújul a díjjal rendezett időszakra vonatkozóan. Az elektronikus fizetési szolgáltatás tekintetében a Felhasználó oldalán felmerülő költség a Felhasználót terheli.

8.1. A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok a valóságnak megfelelnek, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

8.2. A Stripe fizetési rendszer általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatásai folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com oldalon. Felhasználó kijelenti, hogy a Stripe fizetési rendszer általános szerződési feltételeit és adatvédelmi tájékoztatásait megismerte és elfogadta.

8.3. Az elektronikus fizetési szolgáltatás tekintetében a Felhasználó oldalán felmerülő költség a Felhasználót terheli.

8.4. A Szolgáltató a díj megfizetéséről szóló elektronikus számlát e-mailben vagy a Felhasználó Szolgáltatási felületén létrehozott fiókján keresztül bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, amennyiben a Felhasználó megadta az erre vonatkozó adatokat a Szolgáltatás regisztrációs felületén.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A megrendelt és a Szolgáltató által írásban visszaigazolt szolgáltatások igénybevételét a Vendég az érkezés napján 16:00 és 18:00 óra között kezdheti meg és foglalhatja el az adott apartmant („check in”), míg távozáskor 12:00 óráig el kell hagyni az apartmant („check out”).

Amennyiben a Vendég az általa megrendelt és igénybe venni kívánt apartmant az érkezés napján a check in időpontot megelőzően kívánja elfoglalni, arra szolgáltatási felár és a szabad kapacitás függvényében van lehetőség. Amennyiben a Vendég előreláthatólag 18:00 órát követően érkezik, úgy köteles azt előzetesen jelezni a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a Vendégek számára csak a Bárka Apartmanban teszi lehetővé háziállatok elszállásolását, behozatalát.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, amennyiben:

 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja és/vagy rongálja a rendelkezésére bocsátott apartmant, illetve a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy azok biztosítására szolgáló helyiségeket;
 • a Vendég a Szolgáltató működését, házirendjét megzavarja, akadályozza és e magatartásával a Szolgáltató képviselőjének felszólítása ellenére sem hagy fel;
 • a Vendég nem tartja be a Szolgáltató biztonsági előírásait, pl. tiltott helyen dohányzik, és azt a Szolgáltató képviselőjének felszólítása ellenére sem hagyja abba;
 • a Vendég a Szolgáltató alkalmazottjaival, más vendégekkel kifogásolható módon, durván, viselkedik, alkohol vagy más kábító- vagy pszichoaktív anyag által okozott ittas vagy bódult állapotban van, fenyegető, sértő vagy más kirívóan közösségellenes elfogadhatatlan magatartást tanúsít;
 • a Vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a Szolgáltató működését vagy a többi vendég nyugalmát. Saját magát ellátni képtelen vendég nem veheti igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat;
 • a Szerződő fél vagy a Vendég a Szolgáltató által igényelt fizetési garanciavállalási /teljesítési kötelezettségét a Szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesítette.

Amennyiben a szolgáltatási szerződés bármely vis maior körülmény miatt nem teljesíthető, úgy az megszűnik.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást teljes tartózkodási ideje alatt saját felelősségére veszi igénybe.

 1. A vendég jogai és kötelezettségei

A felek közötti szolgáltatási szerződés értelmében a Vendég jogosult az általa megrendelt apartmant, valamint a szálláshely azon létesítményeit használni, amelyek a Szolgáltató által nyújtott szokásos szolgáltatási körbe tartoznak. és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban vagy a recepción szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt annak beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a Vendégnek érdemi választ ad.

A Vendég köteles a szolgáltatási szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a Szolgáltató részére kiegyenlíteni.

A Vendég köteles az őt ért esetleges kárt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónál és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káresemény körülményei tisztázhatóak legyenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntetőeljárás megindításához szükségesek.

 1. A Vendég kártérítési felelőssége

A Vendég felelős mindazon károk megtérítéséért melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy részére ő maga vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak. A Vendég helytállási kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult személy kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól jogosult követelni.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, a Szolgáltatót követelései és költségei biztosítására zálogjog illeti meg a Vendég azon vagyontárgyaira, amelyeket a Szolgáltató által biztosított szálláshelyre/apartmanba magával vitt.

 1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a vendéget ért kárért, amely a szálláshelyen belül a saját, vagy alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelye a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső, elháríthatatlan okból következtek be, vagy azokat a Vendég vagy a felügyelete alá tartozó okozott.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szálláshelyen belül olyan helyeket, helyiségeket jelöljön ki, ahova Vendég nem léphet be. A Szolgáltató e helyeket, helyiségeket jól látható és félre nem érthető módon jelöli ki. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek olyan helyeken, helyiségekben érik a Vendéget vagy a felügyelet alá tartozó személyeket, ahol a Vendég nem léphet be.

A Szolgáltató felelőssége csak azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a vendég a szálláshelyen kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy az apartmanjában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére megalapozottan jogosultnak tarthatott.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a Vendég a szükséges adatokkal azonnal jelenti a Szolgáltatónál. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Vendégek csomagjaira és azok tartalmára a szálláshelyre érkezés és onnan történő távozás alkalmával, ki- és bepakoláskor, továbbá az apartmanba és onnan történő szállítás során.

 1. A szolgáltatási szerződés megszűnése, elszámolás a felek között

A Felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés megszűnik, illetve megszüntethető:

 • a szerződés automatikus megszűnése esetén – a határozott időtartam lejártával,
 • a felek közös megegyezésével,
 • a megrendeléstől történő elállással,
 • a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával.

A felek a szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni azzal, hogy a megszüntetést írásba kell foglalni és annak tartalmaznia kell a felek teljeskörű elszámolását.

A szerződéskötést követően, de a teljesítés megkezdése előtt a Szerződő fél jogosult a megrendeléstől elállni azzal, hogy a Szolgáltató nem köteles a foglalás összegét visszafizetéríteni.

A szerződéskötést követően, de a teljesítés megkezdése előtt a Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződéstől elállni illetve a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek teljesülése esetén a teljesítést megtagadni, míg a szolgáltatás igénybevételének megkezdését követően jogosult azt a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek teljesülése esetén a szerződést felmondani.

Felek a szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén köteles legkésőbb a megszűnéstől számított 15 (tizenöt) napon belül egymással elszámolni.

 1. Egyéb rendelkezések
  1. Panaszkezelés

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Szerződő félnek és/vagy Vendégnek bármilyen panasza merülne fel az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggésben, úgy jogosult panasszal élni a Szolgáltatónál.

A fogyasztónak minősülő Szerződő fél és/vagy Vendég panaszát postai vagy elektronikus úton írásban vagy szóban a Szolgáltató székhelyén, a szálláshelyen vagy telefonon juttathatja el a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Szerződő fél és/vagy Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát a Szerződő fél és/vagy a Vendég részére személyesen átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb 30 (harminc) napon belül az érdemi válasszal együtt megküldi.

Az írábeli panaszt a Szolgáltató a beérkezést követően 30 (harminc) napon belül kivizsgálja és tájékoztatja a panaszost a vizsgálat eredményéről, a panaszt írásban érdemben megválaszolja annak esetleges elutasítása esetén álláspontját megindokolja és tájékoztatja a panaszost, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

A panaszos panaszának elutasítása esetén jogosult saját lakó- illetve tartózkodási helye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni.

A panaszos lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelye, telefonos, internetes elérhetősége, valamint levelezési-, és e-mail címe az alábbi linken az adott, illetékes békéltető testület honlapjára kattintva található meg: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az ott letelepedett kereskedő közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívül rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform az alábbi linkre kattintva érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU. Az online vitarendezés részletes leírása a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks, míg az online vitarendezés elindítása a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase oldalon kezdeményezhető.

Emellett a panaszos fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal jár el. A járási hivatalok illetékessége a https://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el.

  1. Az ÁSZF hatálya

Személyi hatálya: Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató és a Szerződő fél között létrejött, a szolgáltatás foglalásával és ekként elektronikus megrendeléssel létrejött jogviszonyra.

Tárgyi hatálya: Jelen ÁSZF teljeskörűen és automatikusan szabályozza a Szolgáltató és a Szerződő fél közötti, szálláshely-szolgáltatás nyújtására, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló szerződés feltételeit.

Területi hatálya: Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató és a Szerződő fél közötti, szálláshely-szolgáltatás nyújtására, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló Magyarország területén létrejött jogügyletre

Időbeli hatálya: Jelen ÁSZF annak kihirdetésével lép hatályba, és annak a Szolgáltató általi visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad. A Szolgáltató és a Szerződő fél és/vagy a Vendég között a jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására mindig a foglalás leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók.

  1. Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

A Szolgáltató biztosítja, hogy a Szerződő fél és/vagy a Vendég a ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.

A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a www.boldogkert.hu honlapján, amely így bárki számára hozzáférhető, nyilvános.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítja.

  1. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató szavatosságot vállal arra, hogy a szolgáltatásnyújtással összefüggésben tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

A Szolgáltató szavatol továbbá azért, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége minden megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ÁPRILIS 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet), (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek, a Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, és ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó rendelkezéseket külön Adatkezelési tájékoztató rögzíti.

  1. Vis maior

Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárási viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a Szolgáltató, sem a Vendég, vagy a Szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

  1. Szerzői jogok

www.boldogkert.hu honlapon fellelhető információk, fényképek és szöveges tartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik. A weboldalon, valamint a foglalási rendszerben található fényképek és leírások, mint szellemi termékek felhasználására kizárólag a Szolgáltató jogosult, annak jogosulatlan másolása, továbbítása vagy egyéb módon történő felhasználása nem megengedett.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

  1. Vegyes rendelkezések

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást érintő minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a honlapján általa közölt információkat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesítése érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A jelen ÁSZF elfogadásával a felek között létrejövő szolgáltatási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása során a felek kötelesek a másik fél jogos érdekét figyelembe véve eljárni. A Szerződő fél és a Vendég köteles továbbá a szerződés teljesítése során úgy eljárni, hogy az a Szolgáltató jó üzleti hírnevét ne sértse, illetve ne veszélyeztesse.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés megkötésével, teljesítésével összefüggésben a Szolgáltatóval, illetve annak tevékenységével összefüggésben a Szerződő fél és a Vendég tudomására jutó információ, tény, adat, így különösen de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szolgáltatási szerződések léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azokat a Szerződő fél és a Vendég harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé és a szerződések teljesítésétől eltérő más célra nem használhatja fel.

A Szerződő fél és a Vendég vállalja, hogy a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem ad át és nem hoz nyilvánosságra a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szolgáltatási szerződések tartalmával és/vagy azok teljesítésével kapcsolatos semmilyen információt, különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatási szerződés teljesítésének időpontjáig. A Szerződő fél vállalja, hogy minden tőle telhető intézkedést megtesz annak megakadályozására, hogy harmadik személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szolgáltatási szerződéseket vagy azok teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat.

Amennyiben a Szolgáltató valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül a Szolgáltató részéről az adott jogról történő lemondásnak.

Mindazon esetleges károkért, melyek a www.boldogkert.hu weboldal és/vagy a foglalási rendszer működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be a Szerződő fél és/vagy a Vendég oldalán, a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A felek a szerződés teljesítése során, illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással elsődlegesen írásban, e-mail útján tartják.

A Szolgáltató valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot a Szerződő félnek és/vagy a Vendégnek a szolgáltatás megrendelésekor megadott e-mail címére küld el. A Szolgáltató a Szerződő fél és/vagy a Vendég által érkező valamennyi írásbeli megkeresés fogadására a boldogkert@boldogkert.hu e-mai címet tartja fenn. Amennyiben a Szerződő fél és/vagy a Vendég e-mail címe időközben módosul, úgy köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni. A fenti tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos következményekért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi szerződésre a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók. Amennyiben a szerződés a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Szerződő fél és/vagy Vendég között jön létre, úgy a felek jogviszonyára a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet rendelkezéseit is értelemszerűen alkalmazni kell.

A felek a közöttük létrejött szolgáltatási szerződésekből fakadó vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni.

Jelen ÁSZF közzétételére 2023. május 22. napján került sor, az 2023. május 22. napjától hatályos.